Anh Duy tự inbox, hỏi: Mày không làm được để bố mày làm cho, bố học rồi. Thế là