Tiết trời vào buổi đang hạ, ánh dương quang sáng lạn khắp miền Tây Trên một đường phố nhỏ